Browsing: JoSAA Counselling

JoSAA Counselling JoSAA Counselling Registration: જોઈન્ટ સીટ એલોકેશન ઓથોરિટીએ કાઉન્સેલિંગ માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કર્યું છે. પસંદગી ભરવાથી લઈને બેઠક ફાળવણી…